26.05.2010

Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty lakisääteisessä YVA-menettelyssä monipuolisesti. Vaikutuksia esimerkiksi alueen työllisyyteen, matkailuun ja porotalouteen esiteltiin yleisötilaisuudessa 25.5.2010 Muonion yläkoululla.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia esiteltiin Muonion yläkoululla yleisötilaisuudessa 25.5.2010. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Ihmistoiminnan tulo erämaiseen ja luonnontilaiseen maisemaan vaikuttaa välillisesti matkailutoimintaan.Matkailuvaikutusten selvittämistä jatketaan. Tuulipuistohanke tuo kunnalle koko elinkaarensa aikana verotuloja noin 1,3 miljoonaa euroa ja työllistää yhteensä 100-200 henkilötyövuotta. Porotalouteen tuulipuisto vaikuttaisi laidunalueiden osalta. Vaikutukset esimerkiksi linnustolle ja riistaeläimille selvitettiin ja vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kahden eri kyselyn avulla ja kannatus jakaantui sekä hankkeen puolesta että vastaan.

”Saatavilla olevan tiedon mukaan Mielmukkavaara on hyvätuulinen alue. Tuulimittauksia ja hankkeen teknistä selvittelyä jatketaan. Luonnollista on, että investointi toteutetaan vain, jos tuulimittaukset osoittavat hankkeen kannattavaksi” toteaa tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari Metsähallituksesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely ja sitä valvoo yhteysviranomaisena Lapin ELY-keskus. Yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, YVA-menettely päättyy. YVA-menettelyä seuraa tuulipuistoalueen asemakaavoitusprosessi, jonka päätyttyä hankkeelle on mahdollista hakea rakennuslupia.

Lisätietoja:

Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy
gsm 040 578 7584, » h.rissanen(et)wpd.fi 
» Mielmukkavaara

Erkki Kunnari, Tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus Laatumaa
gsm 040 809 6840, erkki.kunnari(et)metsa.fi
» www.laatumaa.com › Tuulivoima