Palovaara, Pello

Sijainti

Pellon Palovaaran suunnittelualue sijaitsee 24 km etäisyydellä kunnan keskustasta etelään, Ylitornion kunnan rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on reilu 1320 hehtaaria.

Hanke

Palovaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan 5-6 MW. YVA-menettelyn yhteydessä tarkasteltiin myös mahdollisuutta sijoittaa 5 voimalaa läheisen Ahkiovaaran alueelle, mutta Ahkiovaaran hanketta ei päätetty edistää. Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja hanketta varten on laadittu yleiskaava.

Projektivaihe

Projekti on toisessa vaiheessa, YVA- ja kaavamenettelyt ovat valmistuneet. Osayleiskaava on astunut voimaan syksyllä 2020. Tällä hetkellä haetaan teknisesti ja taloudellisesti kestävää ratkaisua hankkeessa tuotettavan sähkön siirrolle. Mikäli ratkaisu löydetään, siirtyy hanke voimajohdon suunnittelu- ja lunastusvaiheisiin.

Projektien ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille joko osana YVA- tai kaavamenettelyä. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Palo- ja Ahkiovaaran tuulipuistojen rakentaminen edellyttää osayleiskaavojen laatimista tuulipuistoalueille. Pellon kunnanhallitus on hyväksynyt wpd Finland Oy:n tekemän kaavoitusaloitteen 9.12.2013. Osayleiskaavaprosessi käynnistyi 24.4.2014, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville. OAS on pidetty nähtävillä 24.4. – 23.5.2014 välisen ajan.

Kaavamenettely jatkuu kaavaluonnosvaiheella, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksia on riittävästi käytettävissä kaavaluonnoksen laatimista varten.

Pellon kunnanhallitus päätti 18.4.2016 asettaa Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen nähtäville. Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 2.5.2016 – 17.6.2016 välisen ajan.

Hankkeen YVA valmistui joulukuussa 2015 ja alueen kaavaehdotus päätettiin Pellon kunnanhallituksen kokouksessa 18.4.2016 asettaa nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.5. – 17.6.2016. Pellon kunnanvaltuusto hyväksyi tuulivoimapuiston yleiskaavan 3.10.2016 käsittäen 17 tuulivoimalaa Palovaaralla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulipuistojen vaikutukset ympäristöön ollaan arvioitu kattavasti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain mukaisessa YVA-menettelyssä (YVA, ympäristövaikutusten arviointi).

Ympäristövaikutusten arviointi käynntistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) laatimisella keväällä 2014. YVA-ohjelma valmistui huhtikuussa ja on toimitettu YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle. YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun ELY-keskus julkaisi YVA-ohjelmaa koskevan kuulutuksen 8.5.2014.

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulipuistojen YVA-ohjelma oli nähtävillä 8.5. – 7.7.2014 välisenä aikana.

Hankkeen YVA-menettely valmistui joulukuussa 2015. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto löytyvät ELY-keskuksen sivuilta:

Vindkraftspark

Projektområdena är belägna på 24 km avstånd från centrum av Pello kommun, på gränsen till Ylitornio kommun i området Palovaaara-Ahkiovaara. Parken ligger som närmast 7,7 km öster om Torneälv och Sveriges statsgräns.

Projekt

Projektet omfattar två delområden, Ahkiovaara och Palovaara. Vindparken består av högst 26 vindkraftverk med en enhetseffekt på ca 3-5 MW. Vindparken består av vindkraftverk inklusive fundament, jordkablar som förbinder vindkraftverken med varandra, en elstation, en luftledning som behövs för anslutning till elnätet och vägar mellan vindkraftverken.

Planeringen på Palovaara har gått vidare efter planutkastskedet. Planen  omfattar högst 17 vindkraftverk. Planeringsområdet för Palovaara vindkraftpark befinner sig ca 24 km söder om Pello kommuncentrum vid gränsen till Ylitornio kommun och som närmast 7,7 km öster om Torneälv och Sveriges statsgräns. Planeringsområdets yta är ca 12,4 km2 och ägs av privata personer samt lokala skogssamfälligheter. De planerade vindkraftverken har en tornhöjd på 120–160 meter och rotorbladens längd är 50–70 meter. Den totala höjden är högst 230 meter. Enhetseffekten är 3–5 MW (megawatt).

Projektets etapper

I den första projektfasen, gör man mark och arrende avtal med markägare. I den andra etappen gör man miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där specialister identifierar och analyserar projektets inverkan på miljö och människa. I den tredje fasen inleds själva tillståndsansökan för byggandet och därefter etapp fyra, konstruktions fasen.

Projektet ligger in den andra fasen: miljökonsekvensbeskrivningen samt planen är färdiga. MKB blev färdigt i december 2015 och Pello kommunfullmäktige har kodkännt planen för vindkraftparken med 17 kraftverk den 3:e oktober 2016.

Planläggning:

Program för deltagande och bedömning: