Palovaara, Pello

Sijainti

Palovaaran suunnittelualue sijaitsee Pellossa 24 km etäisyydellä kunnan keskustasta etelään, Ylitornion kunnan rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on reilu 1320 hehtaaria.

Hanke

Palovaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 6-8 MW. Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja hanketta varten on laadittu yleiskaava.  Palovaaran osayleiskaavassa on osoitettu 17 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus maanpinnasta olisi enintään 230 metriä. YVA-menettelyssä tarkasteltiin 26 voimalaa, joista poistettiin yhteensä yhdeksän voimalaa muun muassa Ratasjärvelle kohdistuvien maisemavaikutusten sekä suojeltavan petolinnun reviirin vuoksi.

Projektivaihe

Osayleiskaava on astunut voimaan syksyllä 2019. Hankkeelle myönnettiin rakennusluvat 230 m korkeille voimaloille 2022 jotka saivat lainvoimain huhtikuussa 2023. Viimeaikainen tuulivoimaloiden tekninen kehitys on mennyt nopeasti eteenpäin ja teknisen kehityksen myötä on noussut tarve päivittää hankesuunnitelmaa. Tästä syystä hankkeelle haettiin poikkeamislupaa, joka mahdollistaa maksimissaan 250 m korkuisten voimaloiden rakentaminen. Kunta on päätöksellä 18.4.2023 myöntänyt poikkeamisluvat, jotka mahdollistavat 250 m korkeat voimalat.

Voimajohto

Hankesuunnitelmaa on päivitetty myös tuulivoimapuiston sähkönsiirron voimajohdon osalta. Toteutukseen valittiin YVA-menettelyssä esitetty johtoreittivaihtoehto VE C, jonka sijoittelua on parannettu YVA-lausunnon pohjalta eli johtoreitti on linjattu uudelleen kiertämään löydettyjä luontokohteita.

Tutkimuslupa voimajohtoreitille saatiin kesäkuussa 2022 ja kesän aikana tehtiin myös täydentäviä luontoselvityksiä sekä arkeologista inventointia. Täydentävien selvitysten tulosten perusteella hienosäädettiin voimajohdon linjausta, jonka jälkeen lunastuslupahakemus jätettiin maanmittauslaitokselle. Voimajohdon kuulemiskokous pidettiin 6.9.2022 Pellossa.

Maanmittauslaitos myönsi voimajohdolle lunastusluvan 5.4.2023

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan