Maaselänkankaan tuulipuisto

Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuiston rakentamisvaihe on käynnistynyt helmikuussa 2023.

Sijainti

Maaselänkankaan tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Oulaisissa Pyhäjoentien varrella noin 4,5 km Oulaisten keskustasta länsi-luoteeseen ja noin 10 km Merijärven keskustaajamasta itään. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 500 hehtaaria.

Hanke

Hankekehityksestä vastaa wpd Finland Oy. Hankekehitys on alun perin käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta, ennen kuin hanke siirtyi wpd Finland Oy:n kehitettäväksi.

Maaselänkankaan tuulipuisto on siirtynyt rakentamisvaiheeseen. Tuulipuistoon tullaan rakentamaan seitsemän Nordexin N163-mallin voimalaa, joiden yksikköteho on 5,9 MW ja kokonaiskorkeus 230 m (tornin korkeus 148 m ja roottorin halkaisija 163 m). Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan yhteensä 41,3 MW. Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan Oulaisten kaupungin alueella, rajautuen Merijärven kunnan rajaan.

Voimaloiden sijainnit kartalla: Hankkeen sijaintikartta

Projektivaihe

Tuulipuistohankkeen ensimmäisessä vaiheessa alueesta on tehty käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulipuistohankkeen toisessa vaiheessa on selvitetty asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille. Maaselänkankaan tuulipuistohankkeen koko (kokonaisteho alle 45 MW, voimaloita alle 9 kpl) ei ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely, (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 11.6.2013), joten hanke on edennyt kaavamenettelyn kautta.

Hankkeen melu- ja välkevaikutusmallinnukset on päivitetty vuonna 2021:

Välkevaikutusarviointi

Meluvaikutusarviointi

Rakennuslupien myöntäminen hankkeelle edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen yleiskaavamenettely on valmistunut ja kaava on hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltuustossa 8.10.2014. Maaselänkankaan tuulipuistolla on oikeusvaikutteinen osayleiskaava:

Oulaisten kaupungin yleiskaavat

Tuulipuistohankkeen kolmannessa vaiheessa hankkeelle on haettu rakentamiseen tarvittavat luvat. Maaselänkankaan tuulipuistohankkeen voimaloille on myönnetty rakennusluvat.

Maaselänkankaan tuulipuistohanke on siirtynyt neljänteen vaiheeseen, eli tuulipuiston rakentamiseen.

Maaselänkankaan tuulipuiston rakentaminen 2023-2024

Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuiston rakentamisvaihe on alkanut puuston hakkuilla helmikuussa 2023. Tuulipuistoon tullaan rakentamaan seitsemän Nordexin N163-mallin voimalaa, joiden yksikköteho on 5,9 MW ja kokonaiskorkeus 230 m (tornin korkeus 148 m ja roottorin halkaisija 163 m). Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan yhteensä 41,3 MW. Tuulipuisto yhdistetään maakaapelilla Oulaisten Aholan teollisuusalueen yhteyteen rakennettavalle sähköasemalle ja siitä edelleen Fingridin kantaverkkoon.

Voimalapaikat, tuulivoimapuiston sisäiset tiet ym. kartalla: Rakennussuunnitelma

Rakentamisen suunniteltu aikataulu

Vuosi 2023

  • Helmikuu: Hakkuutöiden aloitus tuulivoimapuiston alueella, minkä jälkeen hakkuut toteutetaan tuulivoimapuiston ulkopuolisella maakaapelireitillä, joka johtaa tuulivoimapuistolta Aholan teollisuusalueen läheisyyteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle.
  • Maalis-huhtikuu: Teiden (olemassa olevien teiden parantaminen ja uudet tiet) ja voimaloiden nostokenttien rakentamisen aloitus.
  • Heinäkuu: Maakaapeloinnin aloitus tuulipuiston alueella sekä ulkoisella kaapelireitillä, sähköaseman rakentaminen alkaa.
  • Heinäkuu: Tuulivoimaloiden perustustöiden aloitus.

Vuosi 2024

  • Kevät: Voimalat kuljetetaan hankealueelle.
  • Kesäkuu: Voimaloiden asentamisen aloitus.
  • Syksy-loppuvuosi 2024: Voimaloiden käyttöönotto (alustava aikataulu).

Huomioitavaa rakentamiseen liittyen

Rakennustöiden aikana tuulivoimapuiston alueella tullaan suorittamaan erityisesti voimaloiden perustustöihin liittyen louhintaa ja räjäytyksiä, joten on ensiarvoisen tärkeää huomioida turvallisuus alueella liikuttaessa. Rakennusaikana alueella tulee olemaan paljon liikennettä ja kalustoa. Vuoden 2024 keväällä, jolloin voimalat kuljetetaan alueelle, Pyhäjoentiellä tulee näkymään paljon raskaita kuljetuksia. Tuulivoimaloiden pystytysvaiheessa työmaalla suoritettavat voimaloiden osien nostot ovat erittäin haastavia. Turbiinien pystytysvaiheessa onkin mahdollista, että kulkemista voi olla turvallisuussyistä tarpeen rajoittaa väliaikaisesti osalla tuulipuiston sisäisillä teillä.

Turvallisuussyistä on syytä välttää ylimääräistä liikkumista tuulipuiston sisäisillä teillä aktiivisempien työvaiheiden aikana.

Ajankohtaista

Syyskuu 2023: Rakentaminen jatkuu aktiivisesti. Voimaloiden perustusten raudoitukset jatkuvat ja ensimmäinen perustuksen betonivalu toteutetaan. Kaapelointitöitä toteutetaan mm. Pyhäjoentien varrella.

Kesä 2023: Tuulivoimapuiston alueella on rakennettu alueen sisäisiä teitä ja tuulivoimaloiden nostokenttiä. Voimaloiden perustusten rakentaminen ja puiston sisäinen kaapelointi on meneillään. Tuulivoimapuiston kaava-alueen ulkopuolella rakennetaan ulkoista maakaapelireittiä sekä uutta sähköasemaa.

Viikko 14 2023: Maanrakennustyöt on aloitettu tuulivoimapuiston alueella.

22.2.2023 klo 12.-19.: Avoin infopiste Oulaisten seurakuntakodilla. Kiitos kaikille kävijöille hyvistä keskusteluista!

6.2.2023: Tuulivoimapuiston rakentaminen on alkanut puuston hakkuilla tuulivoimapuiston alueella.

Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuisto-osayleiskaava

Voimassa oleva osayleiskaava on nähtävissä Oulaisten kaupungin sivuilla sekä Oulaisten kaupungin karttapalvelussa:

Yleiskaavat, Oulainen Oulaisten karttapalvelu

 


 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta:

Suomen Tuulivoimayhdistys