Maaselänkankaan tuulipuisto

Sijainti

Maaselänkankaan tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Oulaisissa noin 4,5 km Oulaisten keskustasta länsi-luoteeseen ja noin 10 km Merijärven keskustaajamasta itään. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 500 hehtaaria.

Hanke

Hankekehityksestä vastaa wpd Finland Oy. Hankekehitys on alun perin käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta, ennen kuin hanke siirtyi wpd Finland Oy:n kehitettäväksi.

Tuulipuistoon suunnitellaan rakennettavan 7 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5,9 MW. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä. Hankealue rajautuu Oulaisten kaupungin ja Merijärven kunnan rajaan, mutta hanke sijaitsee kokonaisuudessaan Oulaisten kaupungin puolella.

Maaselänkankaan tuulipuistohankkeen koko ei edellytä YVA-menettelyä, joten hanke on edennyt kaavamenettelyn kautta.

Projektivaihe

Tuulipuistohankkeen ensimmäisessä vaiheessa alueesta on tehty käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulipuistohankkeen toisessa vaiheessa on selvitetty asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja/tai kaavamenettelyä. Toiseen vaiheeseen kuuluu yleensä vähintään kaavoituksen, usein myös YVA:n toteuttaminen. wpd Finland Oy pyysi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Maaselänkankaan tuulipuistohankkeessa. ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 11.6.2013).

Hankkeen melu- ja välkevaikutusmallinnukset on päivitetty vuonna 2021:

Välkevaikutusarviointi

Meluvaikutusarviointi

Rakennuslupien myöntäminen hankkeelle edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen yleiskaavamenettely on valmistunut ja kaava on hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltuustossa 8.10.2014. Maaselänkankaan tuulipuistolla on oikeusvaikutteinen osayleiskaava:

Oulaisten kaupungin yleiskaavat

Tuulipuistohankkeen kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen. Maaselänkankaan tuulipuistohankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat, jotka ovat saanet lain voiman vuonna 2020.

Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuisto-osayleiskaava

Voimassa oleva osayleiskaava on nähtävissä Oulaisten kaupungin sivuilla sekä Oulaisten kaupungin karttapalvelussa:

Yleiskaavat, Oulainen Oulaisten karttapalvelu

 


 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta:

Suomen Tuulivoimayhdistys