Vindkraftsprojekt Söderskogen

Suomeksi                                                  __________________________________________

Aktuellt

Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 22.11.2021–22.12.2021

Planläggningssektionen i Vörå kommun har behandlat planförslaget under sammanträdet 28.10.2021. Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 22.11.2021–22.12.2021.

I samband med hörandet av planförslaget ordnas ett informationstillfälle på Norrvalla 9.12.2021, kl. 16.30-19.00. Välkommen!

Eventuella åsikter riktas till planläggningssektionen och lämnas in senast 22.12.2021.

Tilläggsuppgifter på Vörå kommuns webbsida: 

Vörå: delgeneralplan för Söderskogens vindkraftspark

___________________________________________

Läge

wpd Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark som omfattar högst 8 vindkraftverk i området kring Söderskogen i Vörå kommun. Planläggningsområdet är beläget cirka 6 km väster om Vörå kommuncentrum, i området mellan Larvvägen och riksväg 8.

Söderskogens vindkraftsprojekt är beläget inom ett vindkraftsområde (tv1) i Österbottens landskapsplan.

Projektbeskrivning

De planerade vindkraftverkens enhetseffekt är cirka 5–8 MW och den totala kapaciteten högst 45 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 meter.

Vindkraftsparken består av vindkraftverk, elstation och elkablar samt vägar mellan kraftverken. Anslutning till elnätet planeras till den befintliga 110 kV-linjen Toby-Lotlax via en ny elstation inom projektområdet.

Projektfas

NTM-centralen i Södra Österbotten meddelade i sitt utlåtande 29.1.2020 att MKB-förfarande inte behöver tillämpas i projektet.

Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 23.4.-25.5.2020 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.

Planutkastet var framlagt under tiden 10.12.2020–11.1.2021 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.  Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.

 

 

Fas 1: Förhandlingar med markägare om arrendeavtal

____________________________________________________________

Fas 2: Konsekvensbedömning i samband med MKB och planläggning

____________________________________________________________

Fas 3: Ansökan om tillstånd för byggande

____________________________________________________________

Fas 4: Byggande av vindkraftsparken

____________________________________________________________