Vindkraftsprojekt Söderskogen

Suomeksi                                                  __________________________________________

Läge

wpd Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark som omfattar högst 8 vindkraftverk i området kring Söderskogen i Vörå kommun. Planläggningsområdet är beläget cirka 6 km väster om Vörå kommuncentrum, i området mellan Larvvägen och riksväg 8.

Söderskogens vindkraftsprojekt är beläget inom ett vindkraftsområde (tv1) i Österbottens landskapsplan.

Projektbeskrivning

De planerade vindkraftverkens enhetseffekt är cirka 6–7 MW och den totala kapaciteten högst 45 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 meter.

Vindkraftsparken består av vindkraftverk, elstation och elkablar samt vägar mellan kraftverken. Anslutning till elnätet planeras till den befintliga 110 kV-linjen Toby-Lotlax via en ny elstation inom projektområdet.

Projektutveckling

Byggnads- och miljönämnden beviljade bygglov för sju vindkraftverk 29.5.2023. Byggloven har vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen 15.9.2022. Planen har vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen 20.6.2022.

Planförslaget var framlagt till påseende under tiden 22.11–22.12.2021 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.

Planutkastet var framlagt till påseende under tiden 10.12.2020–11.1.2021 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.

Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 23.4.-25.5.2020 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.

NTM-centralen i Södra Österbotten meddelade i sitt utlåtande 29.1.2020 att MKB-förfarande inte behöver tillämpas i projektet.

Vörå: Delgeneralplan för Söderskogen vindkraftspark

 

Fas 1: Förhandlingar med markägare om arrendeavtal

____________________________________________________________

Fas 2: Konsekvensbedömning i samband med MKB och planläggning

____________________________________________________________

Fas 3: Ansökan om tillstånd för byggande

____________________________________________________________

Fas 4: Byggande av vindkraftsparken

____________________________________________________________