Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

Sijainti

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, seututien 775 eli Lestintien itäpuolella noin 8 km Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 km Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen.

Suunnittelualue on etelä-pohjoissuunnassa pituudeltaan noin 25 km ja leveydeltään enimmillään noin 4 km. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on yhteensä noin 5600 hehtaaria, josta reilu 1000 hehtaaria sijoittuu Lestijärvelle ja loput noin 4600 hehtaaria Toholammin puolelle.

Hanke

Hankekehityksestä vastaa wpd Finland Oy. Hankekehitys on alun perin käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta, ennen kuin hanke siirtyi wpd Finland Oy:n kehitettäväksi.

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2013-2016. YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon 18.7.2016. Hankkeella on voimassa oleva osayleiskaava (OYK), joka on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa. Hankkeessa on lisäksi toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinta, koskien voimaloiden lapapituuden kasvattamista (noin 65 metristä enintään 85 metriin) kokonaiskorkeuden pysyessä samana (230 metriä) sekä maksimitehon korottamista (noin 3MW:sta noin 5,4 MW:iin).

Tällä hetkellä on vireillä YVA-menettelyn päivitys, joka koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa. Tuulipuistoon on suunnitteilla lainvoimaisen osayleiskaavan mukaisesti 49 tuulivoimalaa, joista yhdeksän Lestijärven puolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 270 m ja yksikköteho olisi noin 8 MW. YVA-menettelyssä arvioidaan lisäksi sähkönsiirron toteuttaminen valtakunnan verkkoon 400 kV voimalinjalla. Loppuvuodesta 2020 julkaistusta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) poiketen, vaikutusarviointi tullaan toteuttamaan paitsi jo edellisessä YVA-menettelyssä esitellyn voimajohtoreitin osalta, myös uuden mahdollisen voimajohtoreitin osalta. Voimajohtoreitit tullaan esittelemään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus).

YVA-menettelyn lisäksi meneillään on myös osayleiskaavan päivitys tarpeellisilta osin.

 

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Toholampi-Lestijärven tuulipuistohanke on parhaillaan sekä vaiheessa 2 (YVA- ja kaavamenettelyiden päivitys, koskien isompia voimaloita ja sähkönsiirtoa) että myös vaiheessa 3 (lainvoimaiset rakennusluvat ja OYK).


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Tuulipuistohankkeiden ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa.


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä. 

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn päivitys on vaiheessa, jossa YVA-ohjelma on ollut nähtävillä ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausunnon 23.4.2021. YVA-selostuksen laatiminen on meneillään ja hankkeessa on toteutettu myös täydentäviä luonto- ja muita ympäristöselvityksiä.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeella on rakentamisluvat tuulivoimaloille, joiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä ja yksikköteho 5,4 MW.


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

Uutisia

Tähän tullaan lisäämään linkkejä uutisiin.

 

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn dokumentit ovat nähtävissä ympäristöhallinnon nettisivuilla:

YVA, Toholampi-Lestijärvi

 

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Tähän tullaan lisäämään linkit Toholammin ja Lestijärven kuntien nettisivujen vireillä oleviin osayleiskaavoihin.

Voimassa oleva Toholampi-Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa:

Toholammin karttapalvelu

 


 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta:

Suomen Tuulivoimayhdistys