Toholampi-Lestijärven tuulivoimahanke

Sijainti

Wpd Suomi Oy suunnittelee enintään 49 voimalan Toholampi-Lestijärven tuulivoimahanketta Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella. Hankealue sijoittuu seututien 775 eli Lestintien itäpuolelle noin 8 km Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 km Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen, Sievin kuntarajan tuntumaan.

Hankealue on etelä-pohjoissuunnassa pituudeltaan noin 25 km ja leveydeltään enimmillään noin 4 km. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on yhteensä noin 5600 hehtaaria, josta reilu 1000 hehtaaria sijoittuu Lestijärvelle ja loput noin 4600 hehtaaria Toholammin puolelle. Suunnitelluista voimalapaikoista 40 sijaitsee Toholammin kunnan alueella ja 9 Lestijärven kunnan alueella.

Hanke

Toholampi-Lestijärven tuulivoimahankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2013-2016. YVA-menettelyssä tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon 18.7.2016. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava (OYK), joka on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa.

Hankkeessa on lisäksi toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinta, koskien voimaloiden lapapituuden kasvattamista (noin 65 metristä enintään 85 metriin) kokonaiskorkeuden pysyessä samana (230 metriä) sekä maksimitehon korottamista (noin 3MW:sta noin 5,4 MW:iin). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut tarveharkinnasta päätöksen vuonna 2020, jonka mukaan suunnitellut hankkeen päivitykset eivät edellytä YVA-menettelyn toteuttamista. YVA-tarveharkinnan mukaisille 49 voimalalle (lapapituus  enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä) on olemassa lainvoimaiset rakennusluvat.

Tällä hetkellä on vireillä uusi YVA-menettely, joka koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa. Tuulivoimahankkeeseen on suunnitteilla lainvoimaisen osayleiskaavan mukaisesti enintään 49 tuulivoimalaa, joista yhdeksän Lestijärven puolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 270 m (lavan pituus enintään 100 metriä) ja yksikköteho noin 8 MW. YVA-menettelyssä arvioidaan lisäksi sähkönsiirron toteuttaminen valtakunnan verkkoon 400 kV voimalinjalla. Alkuvuodesta 2021 julkaistun ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) jälkeen on päivitetty sekä valtakunnan verkkoon liittymispisteiden sijainnit että sähkönsiirtoreittejä. Voimajohtoreitit tullaan esittelemään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus). YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutukset nykytilaan, ja huomioidaan edellisen YVA-menettelyn jälkeen muuttuneet olosuhteet. YVA-selostus julkaistaan kesällä 2024.

YVA-menettelyn lisäksi meneillään on myös osayleiskaavan päivitys tarpeellisilta osin.

Ajankohtaista

Toukokuu 2024

Toukomarkkinat: Tervetuloa tapaamaan hanketiimiä Toholammin Toukomarkkinoille lauantaina 25.5.2024!

Uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA): YVA-selostus valmistuu ja julkaistaan kesällä 2024.

 

Tuulivoimahankkeen eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Toholampi-Lestijärven tuulipuistohanke on parhaillaan sekä vaiheessa 2 (YVA- ja kaavamenettelyiden päivitys, koskien isompia voimaloita ja sähkönsiirtoa) että myös vaiheessa 3 (lainvoimaiset rakennusluvat ja OYK).


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Tuulipuistohankkeiden ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa.


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä. 

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn päivitys on vaiheessa, jossa YVA-ohjelma on ollut nähtävillä ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausunnon 23.4.2021. YVA-selostuksen laatiminen on meneillään ja hankkeessa on toteutettu myös täydentäviä luonto- ja muita ympäristöselvityksiä.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeella on rakentamisluvat tuulivoimaloille, joiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä ja yksikköteho 5,4 MW.


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

Uutisia

YLE uutinen 14.3.2023

 

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn dokumentit ovat nähtävissä ympäristöhallinnon nettisivuilla:

YVA, Toholampi-Lestijärvi

 

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Tähän tullaan lisäämään linkit Toholammin ja Lestijärven kuntien nettisivujen vireillä oleviin osayleiskaavoihin.

Voimassa oleva Toholampi-Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa:

Toholammin karttapalvelu

 


 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta:

Suomen Tuulivoimayhdistys