Vörå – Vindkraftsprojekt Söderskogen

Läge

wpd Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark som omfattar högst 8 vindkraftverk i området kring Söderskogen i Vörå kommun. Planeringsområdet ligger cirka 6 km väster om Vörå kommuncentrum, i området mellan Larvvägen och riksväg 8.

Projektbeskrivning

Planeringsområdets yta är cirka 800 hektar och ägs till största delen av privatpersoner. De planerade vindkraftverkens enhetseffekt är cirka 5-8 MW och den totala kapacitet blir sammanlagt högst 45 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 meter.

Vindkraftsparken består av vindkraftverk, elstation och elkablar samt vägar mellan kraftverken. Anslutning till elnätet planeras till den befintliga 110 kV-linjen Tuovila-Lotlax via en ny elstation inom projektområdet.

Projektfas

NTM-centralen i Södra Österbotten har 29.1.2020 fattat beslutet att man inte tillämpar ett miljökonsekvensbedömningsförfarande för projektet. Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 3.2–3.3.2020 på Vörå kommuns hemsida www.vora.fi.

I och med beslutet kan projektet går vidare till planläggningsfasen. Arbetet med delgeneralplanen för vindkraftsparken Söderskogen påbörjas under våren 2020 och planutkastet kan presenteras för allmänheten under hösten 2020. Då planen godkänts kan ansökan om bygglov lämnas in varefter byggfasen kan påbörjas.

Fakta

Kommun

Vörå

Antal verk

Max 8

Effekt

ca 45 MW

Årsproduktion

ca 150 GWh

Geografisk position

ca 6 km väst om Vörå centrum

 

Projektledare

Anders Stenberg

Tel. +358 40 659 5563

a.stenberg(et)wpd.fi

 

 

Vöyri – Söderskogen

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Vöyrin kunnassa Söderskogen nimisellä alueella. Suunnittelualue sijaitsee Vöyrin keskustasta noin 6 km länteen, Larvintien ja Valtatie 8 välille.

Hanke

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria jonka suurin osa omistaa yksityiset maanomistajat.  Voimaloiden teho tulee olemaan noin 5–8 MW ja kokonaisteho on korkeintaan 45 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 m.

Tuulipuistoon kuuluu voimaloiden lisäksi sähköasema ja sähköjohdot sekä voimaloita yhdistävät tiet. Puiston yhdistetään sähköverkkoon uudella sähköasemalla, olemassa olevaan 110 kV Tuovila-Lotlax johtoon.  

Projektivaihe

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus päätti 29.1.2020  ettei ympäristönvaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä sovelleta.  Kuulutus on nähtävillä 3.2–3.3.2020 välisen ajan Vöyrin kunnan verkkosivuilla www.vora.fi.

Päätöksen myötä voidaan siirtyä kaavoitusvaiheeseen. Työ hankealueen osayleiskaavan kanssa aloitetaan keväällä 2020 ja kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä 2020. Kun kaava on hyväksytty hanke siirtyy rakennusvaiheeseen.

Info

Kunta

Vöyri

Voimaloiden määrä

Enintään 8

Teho

noin 45 MW

Vuosituotanto

noin 150 GWh

Sijainti

noin 6 km Vöyrin keskustasta länteen

 

Projektipäällikkö

Anders Stenberg

Puh. +358 40 659 5563

a.stenberg(et)wpd.fi