Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistot

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistokokonaisuutta, joka koostuu Kokkolan kaupungin alueelle sijoittuvasta Tuohimaan tuulipuistosta ja Halsuan kuntaan sijoittuvasta Riutanmaan tuulipuistosta.

Suunnittelualue sijaitsee noin 55 km Kokkolan keskustasta kaakkoon ja noin 10 km Halsuan keskustaajamasta pohjoiseen. Myös Toholammin ja Kaustisten kunnat rajautuvat suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Suunnittelualueen lähimmät kylät ovat Halsuan keskustaajaman lisäksi Rahkonen, Köyhäjoki ja Sykäräinen.

Suunnittelualueen koko on tällä hetkellä noin 3600 hehtaaria, josta noin 2700 hehtaaria sijoittuu Kokkolaan ja lähes 900 hehtaaria Halsuaan.

Hanke

Tuohimaan tuulipuiston alueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan 48-54 tuulivoimalaa ja Riutanmaan tuulipuiston alueelle 17-19 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Tuulivoimapuistokokonaisuuteen kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasemat, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet.

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Tuohimaan tuulipuistohanke on tällä hetkellä vaiheissa 1 ja 2. Riutanmaan tuulipuistohanke on vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Riutanmaan tuulipuistohankkeessa on tehty maanvuokrasopimukset. Tuohimaan tuulipuistohankkeessa on myös tehty maanvuokrasopimuksia, ja osalla alueesta maanvuokraneuvottelut ovat meneillään.

 


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan kanssa on meneillään neuvottelut tuulipuistojen kaavoittamisesta. Hankkeessa käynnistetään parhaillaan kaavoitusta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Luonto- ja muita perustilaselvityksiä on aloitettu vuonna 2020 ja selvityksiä jatketaan vuonna 2021.

 


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

Uutisia

Tähän tullaan lisäämään linkkejä uutisiin.

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Tähän tullaan lisäämään linkki hankkeen YVA-menettelyyn ympäristöhallinnon nettisivuilla.

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Tähän tullaan lisäämään linkit Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan nettisivujen vireillä oleviin osayleiskaavoihin.