Nuolivaaran tuulipuisto – Kemijärvi/Salla

Sijainti

Nuolivaaran suunnittelualue sijaitsee noin 25 kilometriä Kemijärven keskustasta koilliseen, Kemijärven ja Sallan kuntien rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 1260 hehtaaria.

Hanke

Nuolivaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5,7 MW. Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maanomistaja on Metsähallitus.

Projektivaihe

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) valmistui helmikuussa 2018 ja osayleiskaavat astuivat voimaan vuonna 2020. Kemijärven puolella olevien 15 voimalan rakennusluvat astuivat voimaan loppusyksyllä 2020 ja Sallan puolella olevat kahden voimalan rakennusluvat saivat lainvoiman keväällä 2021. Nuolivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen aloitettiin keväällä 2021 puuston poistolla ja teiden rakentamisella. Tuulivoimaloiden perustukset rakennettiin valmiiksi syksyn aikana. Voimaloiden nostotyöt alkavat kesällä 2022 ja tuulivoimapuisto otetaan aikataulun mukaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tuulivoimapuistolla tuotettava sähkö tullaan siirtämään kantaverkkoon noin 32 kilometrin pituisella voimajohdolla Kellarijängän alueelle rakennettavalle sähköasemalle. Voimajohdolle myönnettiin lunastuslupa loppuvuonna 2021 ja sen rakentaminen on meneillään. Voimajohto valmistuu aikataulun mukaan keväällä 2023 ja sitä ennen sähkö siirretään väliaikaisella yhteydellä paikalliseen alueverkkoon.

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan

 

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä
NuolivaaraYVAl

Lisätietoja kaavasta:
NuolivaaraKemijärvenKaava