Junnunmäen tuulipuisto

Sijainti

Wpd Finland Oy suunnittelee enintään 34 voimalan tuulipuistoa Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealueelle on Tervon keskustasta matkaa noin 18 kilometriä ja Kuopion keskustasta noin 28 kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan 2 620 hehtaaria, josta Kuopion puolella on 2 140 hehtaaria ja Tervon puolella 480 hehtaaria.

Junnunmäen alueelle on Pohjois-Savon vuoden 2040 maakuntakaavaluonnoksessa merkitty tuulivoima-alue. Ympäröivät alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Hanke

Junnunmäen tuulipuiston voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko tuulipuiston nimelliskapasiteetti voi olla enintään 320 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

YVAssa eli ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyiden aikana esimerkiksi luontoselvityksissä ilmi tulleiden seikkojen vuoksi. Hankkeen vaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan.

Paikallisille asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia hankkeen edetessä.

Ajankohtaista

Yleisötilaisuudet
8.5.2023: Kaikille avoin yleisötilaisuus Tervon kunnan nuorisotalo Mantussa klo 17–19.
25.5.2023: Kaikille avoin infopiste Kissakuusen koululla Karttulassa klo 17–19. Infopisteellä esiteltiin hankkeen alustavia suunnitelmia ja käytiin hyviä keskusteluita paikallisten asukkaiden kanssa.
Elokuu 2023: Avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeen YVA-ohjelmaa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Tilaisuuteen osallistuvat myös kuntien ja ELY-keskuksen edustajat. Tarkka ajankohta ja paikka varmistuvat myöhemmin.

Kaavoitus
15.11.2022: Junnunmäen tuulipuiston kaavoitusaloitteet on jätetty Kuopion kaupunkiin ja Tervon kuntaan käsiteltäviksi.
12.12.2022: Junnunmäen tuulivoimahanketta esiteltiin Kuopion kaupunginvaltuuston tiedotustilaisuudessa: Kuopion kaupunginvaltuuston videotallenteet
17.4.2023: Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen: YLE: Kuopio laatii kaavan tuulivoima-alueelle
25.4.2023: Tervon kunnanhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
21.3.2023: YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu pidettiin wpd Finland Oy:n ja viranomaisten kesken.
Kevät 2023: Luontoselvitykset hankealueella on aloitettu. Selvitykset jatkuvat syksyyn saakka.

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Junnunmäen hanke on siirtymässä vaiheeseen 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan