Junnunmäen tuulipuisto

Sijainti

Wpd Finland Oy suunnittelee enintään 30 voimalan tuulipuistoa Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealueelle on Tervon keskustasta matkaa noin 18 kilometriä ja Kuopion keskustasta noin 28 kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan 2 550 hehtaaria, josta Kuopion puolella on 2 070 hehtaaria ja Tervon puolella 480 hehtaaria.

Junnunmäen alueelle on Pohjois-Savon vuoden 2040 maakuntakaavaluonnoksessa merkitty tuulivoima-alue. Ympäröivät alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Hanke

Junnunmäen tuulipuiston voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko tuulipuiston nimelliskapasiteetti voi olla enintään 300 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

YVAssa eli ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyiden aikana esimerkiksi luontoselvityksissä ilmi tulleiden seikkojen vuoksi. Hankkeen vaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan.

Paikallisille asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia hankkeen edetessä.

Ajankohtaista

Kaavoitus
15.11.2022: Junnunmäen tuulipuiston kaavoitusaloitteet on jätetty Kuopion kaupunkiin ja Tervon kuntaan käsiteltäviksi.
12.12.2022: Junnunmäen tuulivoimahanketta esiteltiin Kuopion kaupunginvaltuuston tiedotustilaisuudessa: Kuopion kaupunginvaltuuston videotallenteet

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Junnunmäen hanke on vaiheessa 1.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan