02.06.2009

wpd Finland Oy suunnittelee yhdessä Metsähallituksen kanssa Muonion Mielmukkavaaraan 10-15 voimalan tuulipuistoa. Kaksivaiheisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäinen, YVA-ohjelmavaihe, päättyi yhteysviranomaisena toimivan Lapin ympäristökeskuksen antaessa lausuntonsa YVA-ohjelmasta (28.5.2009).

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa, kesän ja alkusyksyn aikana, tullaan YVA-ohjelman mukaisesti tekemään useita erillisselvityksiä, joista moniin liittyy myös maastotyöosuuksia. Osuudet käynnistyivät teknisellä maastokatselmuksella ja jatkuvat muun muassa linnusto-, kasvillisuus-, eläimistö-, melu-, ja maisemaselvityksillä. Lisäksi vaikutukset matkailuun, poronhoitoon sekä metsästykseen tullaan selvittämään.

Vastaavana konsulttina hankkeen YVA-selostusvaiheessa jatkaa Pöyry. YVA-selostus erillisselvityksineen tulee valmistumaan vuoden 2010 alussa.

Lisätietoja:

Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy
gsm 040 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Mielmukkavaara

Erkki Kunnari, Tuulivoimapäällikkö
gsm 040 809 6840, erkki.kunnari(et)metsa.fi
www.laatumaa.com > Tuulivoima

Lapin ympäristökeskus
Lausunto Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-ohjelmasta
www.ymparisto.fi/lap > ympäristönsuojelu > ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > vireillä olevat YVA-hankkeet > Mielmukkavaaran tuulipuisto, Muonio