08.04.2009

wpd Finland Oy planerar en vindkraftspark med 5–6 enheter på Koverhars område i Hangö. Programmet för projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) är nu klart och finns till påseende för utlåtanden och synpunkter. Bedömningsprogrammet är en arbetsplan som presenterar vilka utredningar som kommer att göras för att bedöma projektets miljökonsekvenser.

Ett allmänt möte om bedömningsprogrammet arrangerades i måndags (6.4) för Hangöborna på skolan i Lappvik. På mötet presenterades bedömningsprogrammets innehåll och man diskuterade kommande utredningar som ska bedöma konsekvenserna för bland annat fågelbeståndet, naturen, landskapet, markanvändningen och områdets invånare.

Det som i synnerhet väckte frågor och diskussion var utarbetandet av en detaljplan parallellt med MKB-processen, projektets tidtabell och framskridande, buller samt vindkraftsparkens avgränsning och placering. Hangö stads representant Sten Öhman klargjorde stadens roll och konstaterade att den har rollen som myndighet i projektet.

Miljökonsekvensbedömningen är ett lagstadgat förfarande och den övervakas av Nylands miljöcentral som är processens kontaktmyndighet. I enlighet med MKB-processen följs bedömningsprogramskedet senare i år av en bedömningsbeskrivning då resultaten från de utförda miljöutredningarna presenteras. I MKB-processen fattas inga beslut om projektet och inga tillstånd beviljas.


Närmare information:

Heli Rissanen, Direktör, miljö och samhällskontakter, wpd Finland Oy
tfn + 358 40 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Koverhar