09.03.2010

Metsähallituksen ja wpd Finland Oy:n Muonion Mielmukkavaaraan tuulipuistoon liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt loppusuoralle. Viimeisimpänä on valmistunut selvitys tuulipuiston kunta- ja aluetaloudellisten vaikutuksista. Selvityksessä on käytetty esimerkkinä Miemukkavaaraa.

Tutkimuksessa selvitettiin tuulipuiston vaikutuksia työllisyyteen rakentamis- ja tuotantovaiheiden aikana sekä hankkeen vaikutuksia muun muassa kunnan verotuloihin. Keskeiset tulokset esitettiin Muonion kunnanhallitukselle ja -valtuustolle maanantaina 8.3.2010.

Arvioidut vaikutukset vahvistivat hanketahojen ennakkokäsityksiä. Elinkaaren eri vaiheissa tuulipuisto työllistäisi lähialueen asukkaita, vähentäisi poismuuttoa ja kasvattaisi kuntien verotuloja. Niin ikään hanke tukisi nykyistä yritystoimintaa sekä tarjoaisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Positiivisten vaikutusten vastapainona mainitaan porojen laidunalueiden menetykset ja mahdolliset uhat matkailuelinkeinolle.

– Selvityksen mukaan 45 megawatin tuulipuisto, esimerkiksi 15 kolmen megawatin tuulivoimalaa, lisäisi tuulipuistojen koko elinkaaren aikana kuntien verotuloja arviolta noin 1,3 miljoonaa euroa. Se työllistäisi lähialueellaan rakentamisvaiheen aikana noin 60 henkilötyövuotta, toimintavaiheen aikana 40 – 60 henkilötyövuotta ja tuulipuistoa purettaessa vielä kymmeniä henkilötyövuosia, sanoo tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari. Hän korostaa että huomattava osa työllisyysvaikutuksista kohdistuisi rakennustoimintaan.
– Siis sellaiselle alalle, jossa työtilanne on ollut vaikea, mutta jossa osaamista on paljon.

Ennen Muonion kunnanpäättäjien tapaamista YVA-seurantaryhmä käsitteli ympäristövaikutusten arviointiselvityksen tuloksia. Seurantaryhmässä on kattava edustus hankkeen intressiryhmistä, kuten viranomaisia, elinkeinonharjoittajia, kuntia ja asukkaita. Ryhmän tehtävä on vahvistaa tiedon kulkua ja vaihtoa luonteeltaan vuorovaikutuksellisessa prosessissa.

YVA-menettelyyn kuuluvien kenttätutkimusten sekä muiden selvitysten tulokset kootaan toukokuussa julkaistavaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Selvitys luovutetaan hankkeen yhteysviranomaiselle, Lapin ELY-keskukselle, joka asettaa sen näytteille toukokuun alkupuolella. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä.

Mielmukkavaaran hanke
wpd Finland Oy ja Metsähallitus suunnittelevat 10-15 yksikön tuulipuistoa Muonion Mielmukkavaaraan. Kokonaisteholtaan hanke olisi 30-45 megawattia (MW), joka vastaa  runsaan 15 000 ei-sähkölämmitteisen talon vuosittaista sähkönkulutusta. Jos hanke osoittautuu jatkoselvityksissä toteutuskelpoiseksi ja tarvittavat luvat myönnetään, voisi tuulivoimatuotanto alkaa alueella vuonna 2013.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
YVA on lain määräämä menettely hankkeille, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on huomioida hankkeen vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin sekä lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta eikä se anna rakentamislupaa, vaan tavoitteena on tuottaa tietoa YVA-arviointiselostuksen muodossa. lupavaiheen päätöksenteon pohjaksi.

Lisätietoja:
Heli Rissanen, johtaja, wpd Finland Oy,  puh. 040 578 7584, » h.rissanen(et)wpd.fi,
» Mielmukkavaara
Erkki Kunnari, tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus,  puh. 040 809 6840, » erkki.kunnari(et)metsa.fi» www.laatumaa.com/Tuulivoima