04.10.2010

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossan ELY-keskus totesi YVA-selostuksen riittäväksi ja kokonaisuudessaan laadukkaasti laadituksi. YVA-menettelyn aikana ei ilmennyt estettä hankkeen toteuttamiskelpoisuudelle. Hankkeen toteutettavuus, mm. hyväksyttävyys, ratkaistaan YVA-menettelyn jälkeen tulevissa muiden lakien mukaisissa suunnittelu- ja lupamenettelyissä niihin liittyvillä päätöksillä.Metsähallitus varaa ja jalostaa hallinnassaan olevia alueita tuulivoimatoimintaan sopiviksi kesällä 2010 tehtyjen linjauksien mukaisesti. Varsinaiseen tuulivoiman tuotannon omistamiseen Metsähallitus ei osallistu. wpd ja Metsähallitus ovat tänään sopineet, että wpd jatkaa Mielmukkavaaran hankkeen toteutettavuuden selvitystä Metsähallituksen jäädessä maanomistajan rooliin. ”Olemme kehittäneet hanketta yhdessä wpd:n kanssa erittäin hyvässä yhteistyössä, laadukkaan YVA-menettelyn jälkeen on mukava luovuttaa hanke wpd:lle jatkokehitettäväksi”, kertoo Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari. ”Hankkeen suunnittelua jatketaan wpd:n yhteiskuntavastuun mukaisesti siten, että sopeutuminen hankkeen paikkakunnalla aiheuttamiin muutoksiin olisi mahdollisimman kivutonta ja että hanke toteutuessaan myös toisi konkreettisia hyötyjä Muonioon. Jatkamme keskusteluja kunnan, matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa avoimin mielin”, sanoo toimitusjohtaja Esa Holttinen wpd Finland Oy:stä.Mielmukkavaaran hanke wpd Finland Oy suunnittelee 10-15 yksikön tuulipuistoa Muonion Mielmukkavaaraan. Kokonaisteholtaan hanke olisi 30-45 megawattia (MW), joka vastaa  runsaan 15 000 ei-sähkölämmitteisen talon vuosittaista sähkönkulutusta. Jos hanke osoittautuu jatkoselvityksissä toteuttamiskelpoiseksi ja tarvittavat luvat myönnetään, voisi tuulivoimatuotanto alkaa alueella vuonna 2013. Lisätietoja:Esa Holttinen, toimitusjohtaja, wpd Finland Oy,  puh. 040 506 3632, e.holttinen(et)wpd.fiwww.wpd.fi> Tuulivoimaprojektit > MielmukkavaaraErkki Kunnari, tuulivoimapäällikkö, Metsähallitus,  puh. 040 809 6840, erkki.kunnari@metsa.fi, www.laatumaa.com/Tuulivoima

wpdwpd Finland Oy sijaitsee Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja yli 1600 onshore -tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2000 MW. www.wpd.fiMetsähallitusMetsähallituksen tehtävänä on Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Tavoitteena on mahdollistaa valtion alueiden tehokas käyttö tuulivoimassa, kuitenkin muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen.– Tämän lehdistötiedotteen jakelusta vastaa Metsähallitus.