10.11.2009

Tuulipuiston hankealueella Muonion Mielmukkavaarassa on käynnistetty tuulimittaukset. Mittauksissa käytetään kaikuluotaukseen perustuvaa Sodar-laitetta.

Tuulimittauksia on tarkoitus jatkaa hankealueella 1-2 vuoden ajan, jotta saadaan kerättyä riittävästi dataa tuulennopeuksista hankkeen taloudellisen kannattavuuden arviointia varten.
-Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään sen jälkeen, kun YVA:n ja tuulimittausten tulokset ovat selvillä, ja kun olemme arvioineet yhdessä wpd:n kanssa, mitkä ovat hankkeen toteutusedellytykset, toteaa tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari Metsähallituksesta.

Hankkeen YVA-menettely etenee aikataulussaan. Arviointiin liittyen on toteutettu asukaskysely sekä kuultu alueen sidosryhmiä. Sidosryhmäkuulemisissa äänensä ovat saaneet kuuluviin mm. metsästäjät, matkailualan toimijat sekä porotalouden edustajat.

Sodar-tuulimittauslaite tuotiin Mielmukkavaaralle helikopterilla kuljetuksen ja asentamisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Sodar-laitteeseen päädyttiin sekä sen mittaustekniikan, että helpon liikuteltavuuden ja asennustavan vuoksi.
– Tekniikka on Suomessa vielä melko uutta, mutta Ruotsissa siitä on jo saatu erinomaisia kokemuksia, sanoo Esa Holttinen wpd Finland Oy:stä. Sodarin mittaustekniikka perustuu ääniaaltojen akustiseen takaisinheijastumiseen ja se tuottaa tietoa tuulennopeuksista 150 metriin saakka

Tietoa hankkeesta

wpd Finland Oy ja Metsähallitus suunnittelevat 10–15 yksikön tuulipuistoa Muonion Mielmukkavaaraan. Kokonaisteholtaan hanke olisi 30-45 MW, mikä vastaa  runsaan 15 000  ei-sähkölämmitteisen talon vuosittaista sähkönkulutusta. Jos hanke osoittautuu jatkoselvityksissä toteutuskelpoiseksi ja tarvittavat luvat
myönnetään, voisi tuulivoimatuotanto alkaa alueella vuonna 2013.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

On lain määräämä menettely hankkeille, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on huomioida hankkeen vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin sekä lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta eikä se anna rakentamislupaa, vaan tavoitteena on tuottaa tietoa YVA-selostusraportin muodossa lupavaiheen päätöksenteon pohjaksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Esa Holttinen, wpd Finland Oy, P: 040 506 3632, e.holttinen(et)wpd.fi,
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Mielmukkavaara

Tuulivoimapäällikko Erkki Kunnari, Metsähallitus, P: 040 809 6840, erkki.kunnari(et)metsa.fi,
www.laatumaa.com > Tuulivoima