08.04.2009

wpd Finland Oy suunnittelee 5-6 yksikön tuulipuistoa Hankoon, Koverharin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut ja kuultavana. Arviointiohjelma on työsuunnitelma, jossa esitellään, mitä selvityksiä hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi tullaan tekemään.

Arviointiohjelmaa käsitellyt, hankolaisille suunnattu yleisötilaisuus järjestettiin maanantaina (6.4.) Lappohjan koululla. Tilaisuudessa käytiin läpi arviointiohjelman sisältöä sekä keskusteltiin tulevista selvityksistä, joissa arvioidaan vaikutuksia mm. linnustoon, luontoon, maisemaan, maankäyttöön sekä alueen asukkaisiin.

Kysymyksiä ja keskustelua herättivät erityisesti asemakaavan laatiminen YVA-prosessin rinnalla, hankkeen aikataulu ja eteneminen, melu sekä tuulipuistoalueen rajaus ja sijoittuminen. Hangon kaupungin edustaja Sten Öhman selvensi tilaisuudessa kaupungin roolia ja totesi sen toimivan hankkeessa viranomaisen roolissa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely ja sitä valvoo yhteysviranomaisena Uudenmaan ympäristökeskus. YVA-menettelyn mukaisesti arviointiohjelmavaihetta seuraa myöhemmin tänä vuonna arviointiselostusvaihe, jolloin esitellään tehtyjen ympäristöselvitysten tuloksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä myönnetä lupia.

Lisätietoja:

Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy
gsm. + 358 40 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Koverhar